InstallatørGruppen adfærdskodeks – kort version


Formål og hovedprincip


Formålet med adfærdskodekset er at skabe en virksomhedskultur, der fremmer integritet, vores værdier, etiske retningslinjer og InstallatørGruppen-koncernens politikker. Det underliggende princip for adfærdskodekset er, at vi altid gør det rigtige, og hvis vi er usikre, så spørger vi nogen, der måske ved det først. Adfærdskodekset gælder for alle i InstallatørGruppen-koncernen, herunder alle direkte og indirekte datterselskaber, og vi forventer, at alle bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere følger det.

Altid.


+ Opfør dig professionelt, og behandl andre med respekt

+ Vær forsigtig, når du skriver eller sender billeder på blogs         og sociale medier vedrørende InstallatørGruppen-           koncernen, leverandører eller kunder


+ Overhold gældende love og regler, herunder sanktions og   eksportregler


+ Handl med det formål at fremme en kultur præget af   respekt,  inklusion, lighed og mangfoldighed


+ Handl i InstallatørGruppen-koncernens bedste interesse til   enhver tid


+ Undgå interessekonflikter, og oplys alle reelle eller potentielle   interessekonflikter til din nærmeste leder


+ Følg reglerne vedrørende insiderviden og insiderlisten


+ Konkurrer på fair vis inden for rammerne af relevant   konkurrencelovgivning


+ Handl på en socialt ansvarlig måde, der er sikker og   beskyttende ift. mennesker, miljøet og samfundet


+ Frem principperne i internationale konventioner vedrørende   menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder

Aldrig.


Du må ikke udsætte andre for nogen form for chikane,   diskrimination eller behandling, der kan tolkes som truende   eller nedværdigende af andre


‐ Du må ikke diskriminere eller forskelsbehandle andre


‐ Du må ikke dele fortrolig information


‐ Du må ikke deltage i nogen form for korruption – dette   omfatter at tilbyde, love, anmode, kræve, modtage eller   acceptere ulovlige eller upassende gaver eller andre   vederlag (   alle medarbejdere vil blive trænet i dette)


‐ Du må ikke give eller modtage gaver, underholdning eller     fortrinsbehandling, medmindre:
 o det er en ikke-kontant gave
 o det er i overensstemmelse med sædvanlig   forretningspraksis
 o det er af ubetydelig værdi
 o det ikke kan opfattes som bestikkelse eller

 returkommission
 o det er i overensstemmelse med InstallatørGruppen-     koncernens værdier
 o det ikke overtræder nogen love


‐ Du må ikke udnytte børn som arbejdskraft
‐ Du må ikke udnytte nogen form for slaveri eller   tvangsarbejde
‐ Du må ikke overtræde eller omgå nogle internationale   sanktionsregler


Leverandørkodeks for InstallatørGruppen koncernen


Tryk her for at åbne PDF